The celebration of Sonam Lhosar at Tudikhel, the federal capital as captured by Barsha Shah
Picture

Sonam Lhosar

The celebration of Sonam Lhosar at Tudikhel, the federal capital as captured by Barsha Shah