Image of Uma Kanta Khanal

Uma Kanta Khanal

Representative (Pradesh 1)

Uma Kanta Khanal posts